BADAMTSETSEG

Barcode

Badamtsetseg Dand of the Horchid clan, a descendant of Mr. Gonchig Buur, a Khan of the Western Khanate of Khan Baruun, located in the western part of Bairam, Ulaankhad, Inner Mongolia. On October 31, 2018, the head of the Samgaldai Center of the Royal Sky became a disciple of Chogostkhaan.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠠᠮ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠨᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

БАДАМЦЭЦЭГ

Бар код

ӨМӨЗО-ны Улаанхад хотын Байрам баруун хошуугаар нутагтай Хан барууны хан тэнгэрийн ноён Гончиг буурлын улаач Хорчид овгийн Дандын Бадамцэцэг удган. 2018 оны аргын улирлын 10 сарын 31 нд Хаант тэнгэрийн Самгалдай төвийн тэргүүн удган Чогостхаан удганы шавь болсон.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠠᠮ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠨᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠨᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃