BALT

Barcode

Khan of Tsoros clan, Ulaangom soum, Uvs aimag In 2013, Mr. Achit was vomiting and vomiting. Bayan Khairkhan of Undur Burenkhaan, Khar Lus Khan of Namnan Khairkhan, 13 of Altai, Alia Khongor, the great sky of Khoton of Ataa Tavan Tenger, and the great queen of Shiliin Bogd attract spirits. In the early summer of 2018, Kharkhiraa, one of the 13 Khairkhans of Altai, built his ovoo in Turgen.

ᠤᠪᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠮ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠷᠣᠰ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ 9 ᠳᠦ ᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠨᠠᠩ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 13᠂ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 13 ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

БАЛТ

Бар код

Увс аймгийн Улаангом сумын Цорос овгийн Хан барууны 55 тэнгэрийн 9 дэхь үеэс буулгасан Догшин ноёны улаач юм. 2013 онд Ачит вангийн хошууны ноён суудалтай зайранг буулган бөөлж байна. Өндөр Бүрэнхааны Баян хайрхан, Намнан хайрханы Хар лусын хаан, Алтайн 13, Атаа таван тэнгэрийн Хотонгийн их тэнгэр Алиа хонгор, Шилийн богдын их хатан онгодуудыг татаж эзэгнэдэг. 2018 оны зуны эхэн сард Алтайн 13 хайрханы нэг Хархираа түргэнд өөрийн овоог босгосон улаач юм.

ᠤᠪᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠠᠮ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠷᠣᠰ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ 9 ᠳᠦ ᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠭᠰᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠴᠢᠲᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠨᠠᠮᠨᠠᠩ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 13᠂ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 13 ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠠᠷᠬᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃