NAIDAN

Barcode

He is a redhead of Baljir Zairan, descended from the 4th generation of Ar Khuvch, Darkhad, Hunt clan, Tsagaan-Uul soum, Khuvsgul aimag. In 2015, Mr. Noyon was unloading a seagull and vomiting. Agai Buural Eej, Ongon Buural Eej, Undur Burenkhaan is one of the three Javars of the Darkhad Depression.

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠲᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ 4 ᠳᠦ ᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠵᠣᠷ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠱᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠲᠡᠷ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠶᠤᠮ᠃

НАЙДАН

Бар код

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын Хунт овгийн Дархадын Ар хөвчийн тэнгэрийн 4 дэхь үеэсээ буулгасан Балжир зайрангийн улаач юм. 2015 онд Ноён суудалтай зайранг буулгаж лусын хүрэн бошогтын сэтэр татаж бөөлж байна. Агай буурал ээж, Онгон буурал ээж, Өндөр Бүрэнхааны их онгодуудыг татаж Дархадын хотгорын гурван жаврын нэг Агарын гарван хайрханы Жавартай ээжийг  эзэгнэдэг зайран юм.

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠲᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ 4 ᠳᠦ ᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠵᠣᠷ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠱᠣᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠲᠡᠷ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ᠂ ᠣᠩᠭᠣᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠶᠤᠮ᠃