SOSORBARAM

Barcode

Dorjiin Sosorbaram, Taijuud Teekh, Renchinlumbe soum, Khuvsgul aimag. In 2012, he was a blacksmith from Balsan Zairan, Darkhad. Umai, Tengis, Tuvaa, 7 spirits of Baids, 55 heavens of the West, 44 heavens of the East, Undur Burenkhaan, and the Curtain of Horidol Sarida, the mother of the great sky.

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠧᠨ᠋ᠴᠢᠩᠯᠦᠮᠪᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠲᠤᠪ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ 7 ᠣᠩᠭᠣᠳ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ 44 ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

СОСОРБАРАМ

Бар код

Хөвсгөл аймгийн Ренчинлүмбэ сумын Тайжууд тээхийн Доржийн Сосорбарам. 2012 онд Ээжийн талын 3 дахь үеэс Дархадын хар тэнгэрийн гарвалтай Балсан зайрангийн улаач. Умай, Тэнгис, Туваа, Байдсын 7 онгод, Барууны 55 тэнгэр, Зүүний 44 тэнгэр, Өндөр Бүрэнхаан, Хорьдол Сарьдагийн Хөшгөө ээж болох их тэнгэрийг татаж эзэгнэдэг удган юм.

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠧᠨ᠋ᠴᠢᠩᠯᠦᠮᠪᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠰᠤᠷᠪᠠᠷᠠᠮ᠃ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠃ ᠤᠮᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠲᠤᠪ ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ 7 ᠣᠩᠭᠣᠳ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ 44 ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠵᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃