OYUNHUAR

Barcode

Oyunhuar Dechinnyam, an idol of the Borjigon clan of the Khan Zuun Tenger, is located in the western part of Bairam, Ulaankhad, Inner Mongolia. In December 2018, he became a disciple of Chogostkhaan, the head of the Samgaldai Center of the Khanate.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠠᠮ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠴᠢᠨᠨᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ОЮУНХУАР

Бар код

ӨМӨЗО-ны Улаанхад хотын Байрам баруун хошуугаар нутагтай Хан зуун тэнгэрийн улаач Боржигон овгийн шүтээнтэй Дэчиннямийн Оюунхуар удган. 2018 оны агарын улиралын 12 сард Хаант тэнгэрийн Самгалдай төвийн тэргүүн удган Чогостхаан удганы шавь болсон.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠠᠮ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠴᠢᠨᠨᠢᠮ ᠤᠨ ᠣᠶᠤᠨᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃