URGAMAL

Barcode

Ravjiin Urgamal, the son of Buyan Zairan, the son of Mr. Galt, the 55th heaven of Khan Baruun, located in the northern northern part of Bayannuur city, Inner Mongolia. In June 2018, he became a disciple of Chogostkhaan, the head of the Samgaldai Center of the Royal Sky, in Agar Gurvan Khairkhan, Bayanzurkh soum, Khuvsgul aimag.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠷᠠᠪᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

УРГАМАЛ

Бар код

ӨМӨЗО-ны Баяннуур хотын урдын хойд хошуугаар нутагтай Хан барууны 55 тэнгэрийн ноён Галтын хүү Буян зайрангийн улаач Равжийн Ургамал. 2018 оны 6-р сард Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын Агарын гурван хайрханд Хаант тэнгэрийн Самгалдай төвийн тэргүүн удган Чогостхаан удганы шавь болж угаан залсан.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠷᠠᠪᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃