ALAGNVDEN

Barcode

Alagnuden, the son of Gal Zairan Buul, the son of Mr. Khurtemdalai, the 55-year-old Khan of the Western Khanate, located in the Khangin province of Ordos, Inner Mongolia. On November 2, 2018, the head of the Samgaldai Center of the Royal Sky invited Chogostkhaan to his homeland, and on the fifth day of the last month of autumn, he inspired the sky.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠮᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠠᠯᠤᠩᠨᠢᠳᠦᠨ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02 ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠲᠩᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

АЛАГНҮДЭН

Бар код

ӨМӨЗО-ны Ордос хотын Хангин хошуугаар нутагтай Хан барууны 55 тэнгэрийн Хан тэнгэрийн ноён Хүртэмдалайгийн хүү Гал зайран буурлын улаач Алагнүдэн. 2018 оны 11 сарын 02 өдөр Хаант тэнгэрийн Самгалдай төвийн тэргүүн удган Чогостхааныг нутагтаа урин залж, намрын сүүл сарын шинийн тавны өдөр онгод тэнгэрээ залсан.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠮᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦ ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠠᠯᠤᠩᠨᠢᠳᠦᠨ᠃ 2018 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 02 ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠲᠩᠷᠢ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃