TSENGELTSETSEG

Barcode

Tsengeltsetseg, grandson of Gonchig, son of Khovch, 55 of the western sky, Khan Baruun, located in the middle of Tsahar baruun garam, Ulaantsav aimag, Inner Mongolia. On September 11, 2019, I went to Bumbat’s five-tree grove in Khuder soum, Selenge aimag, and washed myself as a disciple of Chogostkhaan, the head of the Samgaldai center of the Khanate.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠵᠡ᠂ ᠬᠡᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠴᠡᠴᠡᠭ᠃ 2019 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠨᠢᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠷᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ЦЭНГЭЛЦЭЦЭГ

Бар код

ӨМӨЗО-ны Улаанцав аймгийн Цахар баруун гарам дундад хошуугаар нутагтай Хан барууны 55 тэнгэрийн Хөвчийн хүү Гончигийн зээ, Хэчин зайрангийн улаач Цэнгэлцэцэг. 2019 оны 9 сарын 11 ний өдөр Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын Бумбатын таван модны онголгонд очиж Хаант тэнгэрийн Самгалдай төвийн тэргүүн удган Чогостхаан удганы шавь болж угаан залсан.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦ ᠭᠣᠨᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠵᠡ᠂ ᠬᠡᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠴᠡᠴᠡᠭ᠃ 2019 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠨᠢᠬᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠷᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠮᠪᠠᠲ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠩᠭᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃