BAYASGALAN

Barcode

Bayasgalan of the Khuuchid clan, a blacksmith from Damdinsuren Zairan, Ataa Tavan Tenger, Durvud khoshuu, Ulaantsav aimag, Inner Mongolia. On June 1, 2019, in Hohhot, the head of the Samgaldai Center of the Royal Sky was washed by Chogostkhaan Udgan.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠃ 2019 ᠣᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01 ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

БАЯСГАЛАН

Бар код

ӨМӨЗО-ны Улаанцав аймгийн Дөрвөд хошуугаар нутагтай Атаа таван тэнгэрийн Давхын Дамдинсүрэн зайрангийн улаач Хуучид овгийн Баясгалан. 2019 оны 06 сарын 01 өдөр Хөх хотод Хаант тэнгэрийн Самгалдай төвийн тэргүүн удган Чогостхаан удганы шавь болж угаан залсан.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ᠃ 2019 ᠣᠨ ᠤ 06 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 01 ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠥᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃