MUNGUNTUYA

Barcode

Native of Urnol Gatsa, Khongor soum, Suned Zuun Khoshuu, Shiliin Gol aimag, Inner Mongolia. On October 14, 2019, Munguntuya Nasanbat, the redhead of Dechin Tsetsen Zairan, the lord of Khan Uul in the 44 heavens of the East, became the disciple of Chogostkhaan, the head of the Samgaldai Center of the Khanate.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠨᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ 44 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠳᠡᠴᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 2019 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠨᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

МӨНГӨНТУЯА

Бар код

ӨМӨЗО -ны Шилийн гол аймгийн Сүнэд зүүн хошууны Хонгор сумын Өрнөл гацааны уугуул. Зүүний 44 тэнгэрийн Хан уулын ноён Дэчин Цэцэн зайрангийн улаач Насанбатын Мөнгөнтуяа 2019 оны 10 сарын 14 нд Хаант тэнгэрийн Самгалдай төвийн тэргүүн удган Чогостхаан удганы шавь болж угаа залсан.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠨᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ 44 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠳᠡᠴᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ 2019 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠨᠳ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃