MUNKHCHULUU

Barcode

Munkhchuluu Jigmediin, a native of Bayan-Orgil, Saikhan Gobi soum, Suned Zuun Khoshuu, Shiliin Gol aimag, Inner Mongolia On October 14, 2019, Chogostkhaan Ulaach, the long-time head of the Khan Tenger Samgaldai Center, became a disciple.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ 44 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠰᠡᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠮᠢᠳ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠭᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳᠤ 2019 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠡᠳᠦᠷ ᠱᠠᠪᠢ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃

МӨНХЧУЛУУ

Бар код

ӨМӨЗО -ны Шилийн гол аймгийн Сүнэд зүүн хошууны Сайхан говь сумын Баян-Оргил гацааны уугуул, Хаан зүүний 44 тэнгэрийн Гэсэрч Цэрэнгийн Догмид зайрангийн улаач Жигмэдийн Мөнхчулуу. Хаан тэнгэрийн самгалдай төвийн тэргүүн удган Чогостхаан улаачид 2019 оны 10 сарын 14 өдөр шавь орсон.

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ-ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ 44 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠷᠴᠢ ᠰᠡᠷᠡᠩ ᠦᠨ ᠳᠣᠭᠮᠢᠳ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠵᠢᠭᠮᠡᠳ ᠦᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠴ ᠠᠴᠠᠳᠬᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠳᠤ 2019 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠡᠳᠦᠷ ᠱᠠᠪᠢ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ᠃