DUURENBILEG

Barcode

Duurenbileg Biliguun, a redhead of Rinchin Samguu, 77 heavens, Belgutei village, Shilin Gol aimag. In Chogost, the center of Khan Tenger, Khan Udgan received his disciple and spirit idol.

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ 77 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠰᠠᠮᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠃ ᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃

ДҮҮРЭНБИЛЭГ

Бар код

Шилийн гол аймгийн авга хошууны Бэлгүтэй балгасны 77 тэнгэрийн Ринчин Самгуугийн улаач Билигүүний Дүүрэнбилэг. Хан тэнгэрийн төвийн Чогост хан удганд шавь болон онгод шүтээнээ авав.

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠲᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ 77 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠰᠠᠮᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠪᠢᠯᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠃ ᠬᠠᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠴᠣᠭᠣᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠩᠭᠣᠳ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ᠃