AMBAGA

Barcode

Amarjargal Narmandakh, Borjigon clan, Sukhbaatar soum, Selenge aimag. In 2014, Mr. Chogtrom, 55 of the Western Heavens, was overthrown. In the midst of God’s love, the lord of the ovoo, the lynx, is conquered.

ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠮᠠᠨᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠴᠣᠭᠲᠣᠷᠤᠮ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠶᠤᠮ᠃

АМБАГА

Бар код

Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Боржигон овгийн Нармандахын Амаржаргал. 2014 онд Барууны 55 тэнгэрийн ноён Чогтром бэйсийг буулгасан улаач. Бурхан халдун хайрханы дунд овооны эзэн Шилүүсийг татаж эзэгнэдэг зайран юм.

ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠵᠢᠭᠢᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠮᠠᠨᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠃ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠴᠣᠭᠲᠣᠷᠤᠮ ᠪᠡᠶᠢᠰᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠃ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠦᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠶᠤᠮ᠃