БУХ

Бар код

Увс аймгийн Хяргас сумын Баяд овгийн Эрдэнэдалайн Ундрах. 2015 онд Барууны 55 тэнгэрийн Жогоо зайранг буулгасан улаач юм. Түшмэл суудалтай удган нь Дархадын хотгорын Агарын гурван хайрханы дагуул тэнгэр Дулам удганыг татаж эзэгнэсэн удган юм.

ᠤᠪᠰ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠭᠠᠰ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠳ ᠣᠪᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠳᠤᠷᠬᠤ᠃ 2015 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠤᠯᠮ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy