MUNKHTSAST

Barcode

Onontuul Tseveensuren of Sharnuud clan, Ulaan-Uul soum, Khuvsgul aimag. In 2009, Ravsal descended from the 5th layer of the 55 western heavens. The black-domed gentleman is vomiting for the 11th year in a row. Kharmai, Ul Khairkhan, Urgun Durulj, Tsaram, Soyo, Ivdei, Horidol Sardag, Delger Khaan, Urgun Dalai Eej, Undur Burenkhaan, Ikh Tenger of the 7 Mountains, Khorol Udgan, one of the 7 great descendants of Darkhad, Jar’s father, Javartai mother, It has long been known to attract the great sky of the Tsagaan Gol lus of Altai 13 and the great sun of the Western and Eastern Ar Sayan.

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠸᠡᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠨᠲᠠᠭᠤᠯ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ 5 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠷᠠᠪᠰᠠᠯ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ 11 ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠮᠠᠢ᠂ ᠥᠯᠥ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠥᠷᠥᠯᠵᠢ᠂ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠪᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠷᠳᠤᠭ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠵᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ 7 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ 7 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠰᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

МӨНХЦАСТ

Бар код

Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул сумын Шарнууд овгийн Цэвээнсүрэнгийн Ононтуул.  2009 онд Барууны 55 тэнгэрийн 5 дахь үеэс Равсал зайранг буулгасан. Хар домын удмын ноён суудалтай удган нь 11 дахь жилдээ бөөлж байна. Хармай, Өл хайрхан, Өргөн дөрөлж, Царам, Соёо, Ивдэй, Хорьдол сардаг, Дэлгэр хаан, Өргөн Далай ээж, Өндөр Бүрэнхаан, 7-н уулын домын их тэнгэр, Дархадын 7 их удганы нэг Хорол удган, өндөр Жарын аав, Жавартай ээж, Алтайн 13-н Цагаан голын лусын их тэнгэр, Баруун Зүүн Ар Саяаны нарны их тэнгэрүүдийг татдаг удган юм.

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ-ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠸᠡᠩᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠣᠨᠣᠨᠲᠠᠭᠤᠯ᠃ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ 5 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠷᠠᠪᠰᠠᠯ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠢ 11 ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠷᠮᠠᠢ᠂ ᠥᠯᠥ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠥᠷᠥᠯᠵᠢ᠂ ᠴᠠᠷᠮ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠪᠢᠳᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠷᠳᠤᠭ᠂ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠵᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ 7 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ 7 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠷᠯᠣ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠤ᠂ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠷᠤ ᠰᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠩᠷᠢ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃