ZAKHIRAGCH KHAN

Barcode

Dorjiin Sarantsetseg, Sornoin Teekh, Renchinlkhumbe soum, Khuvsgul aimag. In 2008, from the 4th generation of his lineage, he became a blacksmith of the dark sky of Darkhad. Ikh Baga Umai, Tengis, Tuvaa Tagnai Tenger, Khoridol Saridag, 55 Tenger of the West, 44 Tenger of the East, Undur Burenkhaan, Zaivaraa Eej, one of the 7 great ancestors of Darkhad, Javartai Mother of Tenges Shishigt, and Lord of the Black Emblem.

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠧᠨ᠋ᠴᠢᠩᠯᠬᠦᠮᠪᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ 4 ᠳᠦ ᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠲᠤᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ 44 ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ 7 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠶᠢᠪᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ᠂ ᠲᠡᠩᠭᠡᠰ ᠰᠢᠰᠢᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ЗАХИРАГЧ ХАН

Бар код

Хөвсгөл аймгийн Ренчинлхүмбэ сумын Сорнойн тээхийн Доржийн Саранцэцэг. 2008 онд Өөрийн удмын 4 дэхь үеэс Дархадын хар тэнгэрийн Начигаа зайрангийн улаач. Их бага Умай, Тэнгис, Туваа Тагнайн тэнгэр, Хорьдол Сарьдаг Барууны 55 тэнгэр, Зүүний 44 тэнгэр, Өндөр Бүрэнхаан, Дархадын 7 их удганы нэг Зайвараа ээж, Тэнгэс Шишигтийн Жавартай ээж , Хар сүлдний эзэн тэнгэрийг эзэгнэдэг удган юм.

ᠬᠥᠪᠰᠥᠭᠥᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠷᠧᠨ᠋ᠴᠢᠩᠯᠬᠦᠮᠪᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠣᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ᠃ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ 4 ᠳᠦ ᠬᠢ ᠦᠶᠡᠰ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠲᠤᠪ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠳᠠᠯ ᠰᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤ 55 ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ 44 ᠲᠩᠷᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ 7 ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠶᠢᠪᠤᠷᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠵᠢ᠂ ᠲᠡᠩᠭᠡᠰ ᠰᠢᠰᠢᠭᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠵᠢ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃